۳.۲.۸۹

50

پنج نفری در راه برگشت موسیقی حکومت نظامی را گوش دادیم، در سکوت کامل.
رابرت هم رفت.

هیچ نظری موجود نیست:

دنبال کننده ها